• Slik var byggetrendene i Europa i 2023 – og dette vil skje i 2024

  Byggesektoren i Europa var i 2023 preget av en rekke trender. Mens boligbyggingen falt kraftig i flere land, økte byggingen innen andre områder som logistikk og offentlige bygg.

  Byggesektoren i Europa var i 2023 preget av en rekke trender. Mens boligbyggingen falt kraftig i flere land, økte byggingen innen andre områder som logistikk og offentlige bygg. Samtidig fortsatte hele byggesektoren å tilpasse seg den økte etterspørselen etter bærekraft og energieffektivitet. Utsiktene for byggebransjen i Europa i 2024 viser en fortsatt blanding av utfordringer og vekstmuligheter.

  Høyere renter og kostnader rammer boligbyggingen

  Antallet byggetillatelser for nye boliger gikk i 2023 ned i flere land, blant annet Østerrike, Belgia, Tyskland, Nederland, Frankrike og Sverige. Dette skyldtes i stor grad høyere renter og byggekostnader samt bortfallet av boligsubsidier for nybygg i noen land. Høyere boligpriser og svakere økonomi i husholdningene har lagt en demper på det tidligere så aktive boligmarkedet. På den annen side har Spania hatt en økning i antallet byggetillatelser for boliger, en trend vi har sett de siste årene.  Boligbyggingen forventes å være under press også i 2024, spesielt i land der byggetillatelsene har gått betydelig ned. Samtidig kan Spanias økte antall byggetillatelser være en positiv indikator for landets byggesektor. 

  Irlands byggesektor hadde sitt beste år

  Irland hadde den sterkeste veksten i byggesektoren blant 19 europeiske land. Landet ble spådd en vekst på 3,2 % i 2023. Dette skiller seg markant fra resten av Europa, der det ble registrert en generell nedgang i byggeproduksjonen.  Den totale produksjonen i den europeiske byggebransjen var forventet å falle med 1,1 % i 2023 på grunn av faktorer som inflasjon, høyere renter og en nedgang i verdensøkonomien. 

  Oppgang innen netthandel, utdanning og helse 

  Når det gjelder yrkesbygg, viser ikke statistikken en like markant nedgang i antall utstedte byggetillatelser. Byggetillatelsene i kvadratmeter økte til og med noe i første kvartal 2023 sammenlignet med samme periode ett og to år tidligere. En av årsakene til denne økningen var veksten innen netthandel, som økte etterspørselen etter nye logistikksentre. Også de offentlige utgiftene til utdannings- og helseinstitusjoner stabiliserte seg. 

  Hybridarbeid utfordrer kontorsektoren

  I kontorbyggsektoren var det en liten nedgang i antall utstedte byggetillatelser. Usikkerhet om fremtiden for hjemmekontor og flere oppsigelser av leiekontrakter bidro til denne trenden. I fremtiden kan det imidlertid bli behov for ombygging av kontorer for å tilpasse dem til nye arbeidsmåter, for eksempel hybridarbeid.  Hvordan dette vil påvirke sektoren på kort sikt, er usikkert.

  Økt fokus på bærekraft og energieffektivitet

  Energikrisen og den rådende geopolitiske situasjonen hadde en betydelig innvirkning på byggebransjen, særlig gjennom økte priser på byggematerialer. Det var også en økende bevissthet om og etterspørsel etter energieffektive bygninger, spesielt i land som Tyskland. Denne trenden gjenspeiler det økte fokuset på bærekraft og energieffektivitet i byggesektoren.  Med tanke på EUs ambisiøse klimamål er det sannsynlig at denne trenden vil fortsette.

  Fortsatt usikkerhet vil prege 2024

  Utsiktene for byggebransjen i Europa i 2024 viser en fortsatt blanding av utfordringer og vekstmuligheter, i tråd med trendene og forholdene vi så i 2023: Veksten innen byggesektoren i Irland forventes å fortsette med anslagsvis 4,4 % i 2024, en positiv trend og et unntak sammenlignet med den generelle nedgangen i byggeaktiviteten i resten av Europa.  Den samlede europeiske byggebransjen forventes ikke å være tilbake på nivåene før pandemien før i 2025. Dette indikerer at sektoren til tross for en viss forbedring i 2024 vil stå overfor mange utfordringer.  

  Trenden i retning mer energieffektive og bærekraftige byggeprosjekter vil sannsynligvis fortsette i tråd med EUs overordnede klimamål og en økt bevissthet om energieffektivitet blant forbrukere og bedrifter.  Kommersiell byggevirksomhet, spesielt innen logistikk og offentlig sektor, kan oppleve en fortsatt stabil eller økt etterspørsel, drevet av endrede forbruksmønstre og offentlige investeringer.  Markedet for kontorbygg kan fortsatt være usikkert, avhengig av hvordan arbeidstrender som hybrid- og hjemmearbeid utvikler seg. Dette kan påvirke etterspørselen etter nye kontorbygg og behovet for renovering av eksisterende kontorlokaler. 

  Kilder

  For Irlands sterke vekst i byggesektoren:
  EY Ireland – Euroconstruct Report
  For den generelle nedgangen i europeisk byggeproduksjon og utsiktene frem til 2025:
  BDC Magazine – European Construction Forecast
  For trender og påvirkningsfaktorer i den europeiske byggesektoren, inkludert energikrisen og bærekraft:
  GMK Center – Construction in the EU 2022-2023 
  For utviklingen innen boligbygging, næringsbygg og kontorbygg:
  ING Think – Europe’s Construction Sector

  Slik fungerer iBinder

  Plattformen bygger på enkelhet og er en støtte gjennom hele livsløpet – fra planlegging til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Vil du se hvordan plattformen fungerer?

  Slik fungerer iBinder

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo