• iBinder Zásady ochrany osobných údajov

  Úvod

  Sme veľmi odhodlaní chrániť vaše súkromie.

  Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako budeme zhromažďovať, spracovávať, uchovávať a chrániť osobné údaje o vás zhromaždené z webových stránok akejkoľvek webovej lokality alebo aplikácie (spoločne označovanej ako „webovej stránke“), v súvislosti s ktorou je toto Oznámenie o ochrane osobných údajov zverejnené alebo prepojené. Osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

  Osobné údaje chránime tým najvhodnejším spôsobom a plne dodržiavame platné zákony a nariadenia o ochrane údajov. Vytvorením účtu na webovej stránke súhlasíte s použitím takýchto informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

  Niektoré stránky na webovej lokalite obsahujú odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a nezodpovedáme za ich prevádzku ani informácie. Používatelia, ktorí posielajú informácie na tieto webové stránky tretích strán alebo prostredníctvom nich, by si preto mali pred zverejnením osobných údajov prečítať zásady ochrany osobných údajov príslušnej webovej lokality.

  Na webovej stránke používame cookies, aby sme optimalizovali vaše používanie webovej stránky. Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať osobné údaje, ako sú IP adresy a informácie o zariadení. Viac informácií nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie Cookie Policy.

  Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

  Zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď interagujete s webovou stránkou otvorením účtu u nás alebo keď nám ich poskytnete. Takéto informácie môžu zvyčajne pozostávať z vášho mena, prihlasovacích údajov, profesionálnych kontaktných informácií, ako aj informácií týkajúcich sa vašej pozície a spoločnosti alebo organizácie, ktorú zastupujete. Nepoužívame citlivé alebo špeciálne kategórie osobných údajov (napr. údaje týkajúce sa rasy alebo etnického pôvodu, náboženského alebo filozofického presvedčenia, členstva v odboroch, politických názorov, zdravotného stavu alebo informácií špecifikujúcich sexuálny život alebo sexuálnu orientáciu osoby) prostredníctvom vášho používania webovej stránky.

  Ako používame a spracovávame osobné údaje

  Osobné údaje používame iba vtedy, keď nám to zákon dovoľuje a ak máme oprávnený záujem na efektívnom poskytovaní webovej stránky a súvisiacich služieb, ktoré vám ponúkame, pokiaľ takýto záujem neprevážia vaše vlastné záujmy. Osobné údaje o vás môžeme najčastejšie použiť na overenie vašej identity pri každom prihlásení na webovú stránku, na správu vášho účtu a zlepšenie webovej lokality a súvisiacich služieb alebo na správu a podporu spolupráce a komunikácie. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj za účelom spravovania a plnenia zmluvného vzťahu s vami. Vaše osobné údaje nepredávame.

  Vaše osobné údaje uchovávame iba počas obdobia, počas ktorého existuje obchodný vzťah s vami alebo organizáciou, ktorú zastupujete, alebo počas obdobia, ktoré je inak nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, alebo počas obdobia, počas ktorého existuje povinnosť uchovávať údaje podľa platného zákona alebo nariadenia alebo príkazu príslušného orgánu.

  Zverejňovanie informácií

  V súvislosti s jedným alebo viacerými účelmi uvedenými v predchádzajúcej časti môžeme zverejniť podrobnosti o vás ostatným členom skupiny iBinder AB group, tretím stranám, ktoré poskytujú služby nám alebo iným členom skupiny iBinder AB group, ako súčasť firemné transakcie (ako je predaj, odpredaj, reorganizácia, fúzia alebo akvizícia) príslušným orgánom a iným tretím stranám, ktoré odôvodnene vyžadujú prístup k vašim osobným údajom na jeden alebo viacero účelov uvedených v predchádzajúcej časti. Vaše osobné údaje môžeme tiež zverejniť, ak to vyžaduje zákon, regulačný orgán alebo počas súdneho konania.

  Vždy sa snažíme spracúvať vaše osobné údaje v rámci EÚ/EHP. Ak príjemca vašich osobných údajov sídli v krajine bez zákonov na ochranu údajov podobných tým, ktoré platia v oblasti vášho bydliska, zabezpečíme, aby existovali primerané záruky na ochranu vašich osobných údajov, ktoré sú v súlade s našimi zákonnými povinnosťami, ako napr. ako zmluva o prenose údajov s príjemcom na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou pre prenosy osobných údajov do tretích krajín.

  Vaše práva

  Podľa platných právnych predpisov môžete mať v súvislosti s vašimi osobnými údajmi rôzne práva. Predovšetkým môžete mať právo vedieť, aké osobné údaje o vás uchovávame, za určitých okolností obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov, mať prístup k vašim údajom, opraviť ich alebo aktualizovať, ak sú nepresné alebo nesprávne dátum. Ak osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať.

  Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým sme nakladali s vašimi osobnými údajmi, alebo s akoukoľvek otázkou alebo žiadosťou o ochrane osobných údajov, ktorú ste nám predložili, máte právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov vo vašej jurisdikcii. Pre takéto informácie alebo akékoľvek iné otázky nás prosím kontaktujte pomocou sekcie „Kontaktné informácie“ nižšie.

  Správca vašich údajov

  Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť skupiny iBinder, ktorá pôvodne zhromaždila vaše údaje a rozhodla o účeloch a prostriedkoch použitia vašich údajov. Ak máte otázky týkajúce sa toho, kto je správcom vašich údajov, alebo akékoľvek iné otázky či požiadavky týkajúce sa vašich údajov, kontaktujte nás pomocou časti „Kontaktné informácie“ nižšie.

  Kontaktné informácie

  Ak chcete uplatniť svoje práva alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho súkromia pri používaní webovej stránky, kontaktujte nás na adrese:

   

  iBinder AB

  Garvargatan 9

  112 21 Stockholm

  Email: gdpr@ibinder.com

   

  Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

  Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas upraviť alebo doplniť. Aby sme vás informovali, že vykonáme zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov, upravíme dátum revízie v hornej časti tejto stránky. Nové upravené alebo doplnené Zásady ochrany osobných údajov budú platiť od tohto dátumu revízie. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše osobné údaje.

  Recepcia

  0905 965 245

  Podpora

  0905 965 245

  E-mail

  info@ibinder.sk

  Vyžiadajte si prezentáciu