• Förstå EU:s Taxonomi och hur den påverkar dig och byggindustrin

  Taxonomiförordningen, eller förordning 2020/852, är en europeisk förordning som fastställer kriterier för att avgöra huruvida en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar inom Europeiska unionen.

  Green Planet In Hands

  I denna artikel kommer vi att granska EU:s Taxonomi och dess betydelse för byggindustrin. 

  • Vad betyder ordet ”taxonomi”?

  Ordet "taxonomi" kommer ursprungligen från biologin, där det avser vetenskapen om klassificering, särskilt av organismer. I en bredare bemärkelse är taxonomi ett system för att klassificera och organisera saker eller begrepp, vanligtvis i en hierarkisk struktur. I fallet EU:s taxonomi handlar det om ett klassificeringssystem för ekonomiska aktiviteter baserat på deras miljömässiga hållbarhet.

  • Vad är bakgrunden till EU:s taxonomi?

  EU:s taxonomi har sitt ursprung i EU:s klimatstrategi, som kallas ”EU:s gröna giv”. Syftet är att styra det finansiella kapitalet mot hållbara investeringar och därigenom nå klimatneutralitet år 2050. Därför har EU, som en del i ett större paket med lagstiftning, fastställt en taxonomi för att bedöma om en verksamhet kan anses vara miljömässigt hållbar. Det fullständiga namnet på taxonomin är EU Sustainable Finance Taxonomy eller Regulation (EU) 2020/852 och den första delen (de två första miljömålen) blev till lag i januari 2022.

  • Vilka krav ställer taxonomin på företagen?

  För att en aktivitet ska klassas som hållbar enligt taxonomin måste den ge ett väsentligt bidrag till ett eller flera av följande miljömål:
  1. Begränsning av klimatförändringar
  2. Anpassning till klimatförändringar
  3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  4. Övergång till cirkulär ekonomi
  5. Förebyggande och begränsning av föroreningar
  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

  Vidare får aktiviteten inte orsaka någon betydande skada (s.k. ”Do No Significant Harm”, DNSH) mot något av de andra miljömålen. Ytterligare ett krav är att aktiviteten måste uppfylla minimistandard inom social hållbarhet. Än så länge finns endast kriterier för de två första miljömålen, dvs de mål som är kopplade till klimatförändringar. Kriterier för miljömål 3-6 beräknas komma under 2023 och 2024.

  • Gäller taxonomin bara byggindustrin?

  Taxonomin har, i en första fas, tagits fram för de sju näringsgrenar som bedöms ha störst miljöpåverkan, för att senare kunna utökas till andra näringsgrenar.

  Näringsgrenar som berörs i första steget är:
  • Bygg- och fastighetsverksamhet
  • Jordbruk, skogsbruk och fiske
  • Tillverkningsindustri
  • El, gas, ånga och luftkonditionering
  • Vatten, avlopp, avfall och tillhörande sanering
  • Transport och logistik- och kommunikationsteknik

  Börsnoterade företag med fler än 500 anställda berörs i dagsläget av taxonomin, men ett nytt direktiv, CSRD, inom EU:s gröna giv är under införande, vilket sänker nivån för antal anställda.

  • Gäller taxonomin alla företag inom bygg?

  Verksamheter som omfattas av taxonomin är uppförande av nya byggnader, renovering av befintliga byggnader, förvärv och ägande av byggnader, rivning av byggnader samt installation och förvaltning av energibesparande åtgärder i byggnader. Med andra ord ingår en betydande del av byggbranschen, men inte hela.

  • Vad måste företagen rapportera?

  Än så länge är kraven på detaljer inte så höga. Företag som berörs av taxonomin måste beskriva hur väl de uppfyller taxonomin i sin hållbarhetsrapport för 2022. Omsättning, CapEx (investeringskostnader) och OpEx (driftkostnader) som omfattas av taxonomin ska rapporteras. Fler krav på redovisning kommer sedan successivt börja tillämpas från 2023.

  • Vilka direkta fördelar finns det med taxonomin?

  Det främsta syftet är ju att uppnå klimatmålen som EU:s medlemsländer är överens om. Eftersom byggindustrin är en av de allra största industrierna och har stor miljöpåverkan, så kan förändringar där få stor effekt. Hållbarhetskrav på nya byggnader och renoveringar kommer att kunna ge ett betydande bidrag till att både mildra klimatförändringarna och anpassa sig till dem. Taxonomin hjälper också företagen att stödja en cirkulär ekonomi och både direkt och indirekt skydda den biologiska mångfalden och ekosystemen. 

  • Vilka är de viktigaste konsekvenserna för byggindustrin?
  • Förändringar i byggmetoder, material och utformning
  • Tillgången till vissa typer av finansiering eller investeringar, investerare är alltmer intresserade av att finansiera projekt som är miljömässigt hållbara
  • Företag behöver vara mer transparenta om sitt hållbarhetsarbete
  • Taxonomin kan driva på innovation inom hållbara byggteknologier och metoder
  • Initialt kan taxonomin medföra ytterligare kostnader, men på lång sikt leder ofta hållbara metoder till kostnadsbesparingar, till exempel genom energieffektivitet
  • Företag som är tidiga med att anta hållbara metoder enligt EU:s taxonomi kan få en konkurrensfördel på marknaden
  • Leverantörer av byggmaterial kan också behöva anpassa sig för att uppfylla hållbarhetskriterierna, vilket påverkar hela försörjningskedjan


  Sammanfattningsvis har EU:s taxonomi potential att påverka byggindustrin avsevärt, både genom att driva den mot mer hållbara metoder och genom att ställa upp utmaningar som måste bemötas.

  • Var kan jag läsa mer om taxonomin?

  Du kan läsa mer om taxonomin på EU:s hemsida.

  Nå miljökraven i ditt projekt

  Med oss kan du enkelt nå tuffa miljökrav i ditt byggprojekt som krävs för att möta kraven i EU:s Taxonomi​ och
  certifiera enligt Miljöbyggnad, BREEAM-SE, Svanen och andra miljöcertifieringar.

  Läs mer

  Vill du se hur plattformen fungerar?

  Så fungerar iBinder

  Support

  019-27 00 00

  E-mail

  support@ibinder.se

  Hjälpcenter

  Boka en demo