• Miljöcertifieringar - vilka finns och vad kräver de av dig?

  Miljöcertifieringar inom byggsektorn är införda för att främja och säkerställa hållbarhet, miljövänlighet och resurseffektivitet i byggprocessen samt i de färdiga byggnaderna.

  Dessa certifieringar har utvecklats som svar på de ökande miljöutmaningarna och behovet av att minska de negativa påverkningar som byggverksamhet kan ha på miljön. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad miljöcertifieringar innebär, vilka fördelar som finns och vad de kräver.

  • Vad är en miljöcertifiering?

  Miljöcertifiering för byggindustrin är en process där byggnader, infrastrukturprojekt eller byggprocesser utvärderas och granskas för att säkerställa att de uppfyller vissa miljöstandarder och hållbarhetskriterier. Certifieringen utförs vanligtvis av en oberoende tredje part och syftar till att minska byggprojektets negativa påverkan på miljön, samtidigt som det främjar hållbar utveckling.

  • Globalt använda miljöcertifieringar

  I de flesta länder finns lokala, kommersiella miljöcertifieringar, och en del av dessa används även globalt. De två största är BREEAM (Baserat i Storbritannien, men används med lokala anpassningar över hela världen) och LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, ett amerikanskt certifieringssystem som också används i Europa för att identifiera och mäta miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll).

  • Fördelar med miljöcertifiering

  Kostnadsbesparingar: Genom att implementera energieffektiva lösningar och hållbara byggmaterial kan en certifierad byggnad minska energi- och vattenkostnader på lång sikt. Dessutom kan det finnas ekonomiska fördelar i byggfasen, som skattelättnader eller bidrag.

  Hälsa och välbefinnande: Miljöcertifieringar fokuserar också på att förbättra inomhusmiljön i form av bättre luftkvalitet, naturligt ljus, akustik och ergonomi. En hälsosam och bekväm inomhusmiljö kan bidra till ökad produktivitet och välbefinnande för dem som brukar fastigheten. 

  Marknadsföring och image: En certifiering kan vara en stark marknadsföringsfaktor som signalerar engagemang för hållbarhet och miljöansvar, vilket kan locka investerare, hyresgäster och kunder som prioriterar hållbarhet

  Regulatoriska fördelar: De flesta certifieringar uppfyller eller överträffar kraven i lokala eller nationella byggregler och miljöstandarder.

  • Vad kräver certifieringar av mig i mina byggprojekt?

  Ritning och projektering: Här gäller det naturligtvis att känna till regelverket, men även att fundera på hur konstruktionen kan göras på ett miljövänligt sätt. Riktlinjerna i exempelvis LEED blir styrande för hur ventilation, belysning, akustik och ergonomi planeras i en ny eller anpassad byggnad. Även rivning och omhändertagande av sådant material behöver tänkas igenom och redovisas i samband med genomförandet.

  Materialval: Materialkostnaden utgör mellan 50– 70 procent av det totala projektet. Därför är det högst relevant att se över sätt att minimera materialspill genom materialplanering och materialhantering. Både för att minska kostnader, eliminera icke värdeskapande produktionsprocesser och värna om miljön. Även om typen av material är noga specificerat i ritnings- och projekteringsfasen, och kraven på hållfasthet, vikt etc. finns med, kan det vara svårt att hitta rätt bland alternativen. Här kan en jämförelsetjänst som den SundaHus erbjuder vara ett bra hjälpmedel. 

  Processer: Hur byggprojektet genomförs och hur det dokumenteras har självklara kopplingar till de miljöcertifieringar man måste följa. Här gäller noggrann dokumentation och kommunikation för att effektivisera planering och hantering av material. Det finns numera digitala system och verktyg såsom RFID-taggar för leveransspårning, vilket kan resultera i ökad produktivitet och minska den totala projektkostnaden.

  Cradle to Cradle – ett koncept för att maximera det positiva

  Miljöcertifieringar för byggnader, anläggningar och stadsdelar tillämpas i dag i allt större utsträckning för att säkerställa hållbar utveckling i den byggda miljön. Deras främsta syfte är att främja sociala och ekonomiska fördelar samt uppnå minimal negativ påverkan på människa och miljö. Kraven för olika certifierings nivåer är detaljerade och uppbyggda på tydliga betygssystem. Samtidigt har begreppet cirkulär ekonomi fått allt större genomslag och ett ökat antal aktörer vänder sig därför till Cradle to Cradle (C2C), ett koncept som istället för att fokusera på att minimera negativ påverkan syftar till att maximera den positiva effekten på miljö och människor som brukar byggnaderna. 

  Certifiering främjar hållbarhet genom att sätta höga standarder för bland annat energieffektivitet, vattenanvändning, materialval och avfallshantering. Dessutom är det en god hjälp för att säkerställa att man som byggherre uppfyller myndigheternas krav och kan vara bra i jakten på finansiärer. iBinders olika tjänster för informationshantering för dem som ska bygga och dem som förvaltar är en bra hjälp för att få struktur i arbetet, öka kommunikation, minska fel och i slutändan möjliggöra en certifiering. 

  Nå miljökraven i ditt projekt

  Med oss kan du enkelt nå tuffa miljökrav i ditt byggprojekt som krävs för att möta kraven i EU:s Taxonomi​ och
  certifiera enligt Miljöbyggnad, BREEAM-SE, Svanen och andra miljöcertifieringar.

  Läs mer

  Vill du se hur plattformen fungerar?

  Så fungerar iBinder

  Support

  019-27 00 00

  E-mail

  support@ibinder.se

  Hjälpcenter

  Boka en demo