• Projektdeltagare

  Enkel, kostnads- och tidseffektiv verifiering av beställarens miljökrav

  Varför SundaHus Miljödata?

  Som arkitekt, konsult eller entreprenör har du en viktig roll i beställarens arbete med bättre materialval. Genom att du har ett verktyg för att söka efter produkter som inte innehåller farliga ämnen och kan dokumentera dina produktval i SundaHus Miljödata bidrar du till en trygg och hållbar framtid för dina kunder.

  SundaHus Miljödata innehåller en mängd funktioner som innebär att beställare kan arbeta systematiskt med bättre materialval. Dessutom är det marknadens största system med bedömda byggvaror. Genom SundaHus Miljödata får du som arkitekt, konsult eller entreprenör ett verktyg som innebär att du enkelt, kostnads- och tidseffektivt kan verifiera beställarens krav.

  SundaHus Bedömning

  I SundaHus Miljödata kan du söka bland tusentals bedömda produkter. Bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D. Våra erfarna kemister dokumenterar innehållet i produkterna samt bedömer dem utifrån SundaHus bedömningskriterier baserat på leverantörernas dokumentation.

  SundaHus bedömningskriterier är baserade på reglerna i Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 om klassificering och märkning, Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008, och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.

  Det här betyder bokstäverna

  A

  A är produkter som

  • ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.)
  • inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet
  • inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen
  • ger minimalt bidrag till smogbildning
  • inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden)
  • ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen
  • har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper)
  • inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk
  • inte har för låg transparens kring innehållet i produkten

  B

  B är produkter som inte kvalificerar sig för A men som inte heller matchar kriterierna för C+ respektive C-.

   

  C+

  C+ är produkter som för vilka arbetare, närliggande samhällen och miljö riskerar att utsättas för särskilt farliga ämnen vid tillverkningen av polymerer.

  C-

  C- är produkter som

  • riskerar att leda till exponeringen för ämnen med PRIO-egenskaper (t ex cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande, allergiframkallande)
  • riskerar att leda till exponeringen för ämnen med andra giftiga egenskaper
  • riskerar att påverka inomhusmiljön negativt genom höga emissioner av flyktiga organiska ämnen

  D

  D är produkter som har för bristfällig dokumentation för en bedömning.

  Växel

  013-21 40 90

  E-mail

  support@sundahus.se

  Supportsida