• SundaHus Miljödata

  Verktyget för effektivt och resultatorienterat arbete för medvetna materialval

  Ingen vill bygga med farliga ämnen men tyvärr går det inte alltid att undvika. Därför ger SundaHus Miljödata dig fullt stöd i att göra informerade materialval, dvs att minimera produkter med farliga ämnen samt att dokumentera produktvalen. Genom dokumentation på kemisk ämnesnivå skapar systemet förutsättningar för att ha kontroll på innehållet i en byggnad över tid.

  SundaHus Miljödata är ett av de ledande systemen för informerade materialval inom bygg- och fastighetsbranschen. Systemet innehåller en mängd funktioner som innebär att det kan användas tids- och kostnadseffektivt i hela bygg- och förvaltningsprocessen.

  Green Planet In Hands

  SundaHus Miljödata i bygg- och förvaltningsprocessen

  Planera

  Som verksamhets- eller projektlicenskund får ni en egen kundansvarig som hjälper er att komma igång med SundaHus Miljödata och informerade materialval. En mängd funktioner i systemet hjälper er att arbeta systematiskt. Det innebär att ni kan använda systemet redan i planeringsfasen men också att arbetet med informerade materialval blir effektivt i själva genomförandeskedet samt att ni kan kontrollera och löpande följa organisationens arbete.

  Genomföra

  Genom att samtliga konsulter och entreprenörer får tillgång till SundaHus Miljödata blir arbetet med informerade materialval enkelt och effektivt. Systemets sökfunktion möjliggör för alla projektdeltagare att enkelt söka fram produkter och säkerställa att de uppfyller beställarens miljökrav.  

  Det går snabbt att registrera produkter och information om innehållet i byggnaden dokumenteras på kemisk ämnesnivå tillsammans med alla övriga dokument såsom produktblad, säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer.

  Kontrollera

  Det finns flera olika funktioner i SundaHus Miljödata som gör att beställare enkelt och effektivt kan kontrollera och följa upp arbetet med informerade materialval. Framförallt kan projektledaren löpande följa projektet och se vilka samt hur många produkter som är registrerade av respektive disciplin. I systemet finns praktiska funktioner för avvikelsehantering och granskning.

  Genom löpande redovisningsrapporter får våra verksamhetslicenskunder kvartalsvisa rapporter med information om antal pågående och avslutade projekt, antal registrerade produkter och andelen produkter som innehåller farliga ämnen. Rapporterna används för att sätta och följa upp verksamhetens miljömål.

  Agera

  Att ha ett verktyg för att säkerställa medvetna materialval innebär att det blir enklare att agera och ta beslut om produkter som inte uppfyller beställarens krav. Genom ett systematiskt arbetssätt, en välutvecklad metodik och ett effektivt system skapas ett bra beslutsunderlag om vidare arbete och reviderade mål.

  0

  Produkter

  0

  Artiklar

  0

  Varumärken

  0

  kemiska ämnen

  Licenser

  Anledningarna till att använda informationen och funktionerna i SundaHus Miljödata är många. För att kunna erbjuda anpassade lösningar till våra kunder erbjuder vi olika typer av licenser. Alltifrån enskilda användarlicenser till verksamhetslicenser.

  Licenser

  SundaHus Bedömning

  I SundaHus Miljödata kan du söka bland tusentals bedömda produkter. Bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D. Våra erfarna kemister dokumenterar innehållet i produkterna samt bedömer dem utifrån SundaHus bedömningskriterier baserat på leverantörernas dokumentation.

  SundaHus bedömningskriterier är baserade på reglerna i Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 om klassificering och märkning, Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008, och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.

  Det här betyder bokstäverna

  A

  A är produkter som

  • ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.)
  • inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet
  • inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen
  • ger minimalt bidrag till smogbildning
  • inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden)
  • ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen
  • har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper)
  • inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk
  • inte har för låg transparens kring innehållet i produkten

  B

  B är produkter som inte kvalificerar sig för A men som inte heller matchar kriterierna för C+ respektive C-.

   

  C+

  C+ är produkter som för vilka arbetare, närliggande samhällen och miljö riskerar att utsättas för särskilt farliga ämnen vid tillverkningen av polymerer.

  C-

  C- är produkter som

  • riskerar att leda till exponeringen för ämnen med PRIO-egenskaper (t ex cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande, allergiframkallande)
  • riskerar att leda till exponeringen för ämnen med andra giftiga egenskaper
  • riskerar att påverka inomhusmiljön negativt genom höga emissioner av flyktiga organiska ämnen

  D

  D är produkter som har för bristfällig dokumentation för en bedömning.

  Bevakningsfunktion

  I SundaHus Miljödata finns en funktion som heter bevakning. Det innebär att systemet kan "programmeras" efter beställarens krav och att en särskild symbol (tex en hand, en gul triangel eller grön flagga) visas i systemet vid de produkter som berörs. Kraven kan gälla allt från specifika ämnen eller ämnesgrupper till krav på emissioner och dokumentation.

  Exempelvis har vi bevakningar enligt olika certifieringssystem för byggnader tex Miljöbyggnad, BREEAM-SE eller Svanen. Vi tar också fram kundanpassade bevakningar baserat på beställarnas krav i olika projekt.

  Växel

  013-21 40 90

  E-mail

  support@sundahus.se

  Supportsida