• Allmänna villkor SundaHus Miljödata (2024-01-01)

  1. 1. TILLÄMPLIGHET 

   SundaHus driver och tillhandahåller SundaHus Miljödata, en internetbaserad plattform som sammanställer miljöbedömda byggvaror (”Plattformen”). Via Plattformen kan användarna få tillgång till miljödata, bedömningar av olika produkter och annan Produktinformation (såsom definieras nedan) avseende de produkter som finns registrerade i Plattformen (”Produkter”).

   SundaHus grundar sina bedömningar på information från tillverkare och leverantörer av byggvaror.

   Dessa allmänna villkor tillämpas när SundaHus tillhandahåller Tjänsten (såsom definieras nedan), och utgör en integrerad del av Avtalet. Hänvisningar till Avtalet innefattar även dessa allmänna villkor.

  2. 2  DEFINITIONER

   De definierade termer som förekommer i dessa allmänna villkor ska ha den innebörd som anges i Avtalet samt följande innebörd:

   ”Användarkonto” avser sådant användarkonto som möjliggör tillgång till Plattformen,

   "Avtalet" avser mellan Kunden och SundaHus ingånget skriftligt avtal om tillhandahållande av Tjänsten, eller annan överenskommelse där referens till dessa allmänna villkor görs,

   ”Immateriella Rättigheter” avser alla immateriella rättigheter, oavsett territorium och oavsett om sådan immateriell rättighet uppstått genom registrering, inarbetning eller på annat sätt, såsom (i) firma, patent, bruksmönster, industriella mönster, handelsnamn, varumärken och upphovsrätter (såsom men inte begränsat till programvara, källkod, dokumentation, databaser, register, rapporter, band och allt annat material som kan erhålla upphovsrättsligt skydd), (ii) äganderätt till resultat som skapats immateriellt och som skyddas av sekretess, inklusive men inte begränsat till know-how och affärshemligheter, och (iii) alla ansökningar, förnyanden, tillägg, förlängningar och återupplivanden av sådana rättigheter som refereras till i denna definition,

   ”Kunden” avser den part med vilken SundaHus ingått Avtalet,

   ”Part” avser var och en av Kunden och SundaHus, och ”Parterna” avser Kunden och SundaHus gemensamt,

   ”Produktinformationen” avser all data, information och dokumentation rörande de Produkter som finns registrerade i Plattformen,

   ”Territoriet” avser Europeiska Unionen,

   ”Tjänsten” avser de tjänster som SundaHus tillhandahåller Kunden enligt Avtalet, inklusive men utan begränsning till åtkomst av Plattformen och kundtjänst relaterad till Plattformen,

   ”Slutanvändare” avser den person som genom Kundens Användarkonto nyttjar Tjänsten, och

   ”SundaHus” avser SundaHus i Linköping AB, org. nr 556404-1373. 

  3 TJÄNSTEN

  3.1 SundaHus upplåter genom Avtalet till Kunden en icke- exklusiv, ej överlåtbar, begränsad licens att nyttja Plattformen, under avtalstiden, inom Territoriet och i enlighet med villkoren i Avtalet.

  3.2 Rätten att nyttja Plattformen omfattar det antal Slutanvändare som anges i Avtalet. För varje Användarkonto som Tjänsten omfattar tillhandahåller SundaHus inloggningsuppgifter till Kunden i form av ett användarnamn och ett lösenord. Inloggningsuppgifterna är nödvändiga för åtkomst och nyttjande av Tjänsten.

  3.3 Kunden har ingen rätt att vidarelicensiera eller på annat sätt vidareupplåta sina rättigheter enligt Avtalet.

  3.4 Licensen som Kunden erhåller genom punkt 3.1 får endast användas för att nyttja Plattformen (i) i Kundens egen verksamhet, och (ii) i byggprojekt eller löpande fastighetsförvaltning till vilket Kunden tillhandahåller varor eller tjänster.

  3.5 Plattformen är normalt tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. SundaHus garanterar dock inte att Plattformen är fri från fel eller avbrott under denna tid. Driftsupport för Plattformen är inte tillgänglig under vissa tider, och eventuella störningar i Plattformens tillgänglighet under dessa tider kan inte åtgärdas.

  3.6 SundaHus förbehåller sig rätten att stänga Plattformen för sedvanligt underhåll.

  3.7 SundaHus ansvarar inte för avbrott i Plattformens tillgänglighet eller funktion som beror på (i) fel eller avbrott i internetkommunikation eller annan telekommunikation, (ii) fel eller avbrott i Kundens hårdvara eller nätverkskommunikation, (iii) fel eller avbrott i Plattformen som orsakats av Kunden eller Slutanvändare, eller (iv) planerat driftunderhåll.

  3.8 Tjänsten inkluderar en kundtjänstfunktion som bistår Kunden med telefonsupport om problem uppstår vid Kundens nyttjande av Plattformen. Kundtjänsten är, om inte annat meddelas av SundaHus, bemannad på vardagar mellan kl. 08.00 och kl.16.00.

  3.9 SundaHus har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av dess skyldigheter enligt Avtalet eller del därav.

  4 ÄNDRING AV TJÄNSTEN, M.M.

  4.1 SundaHus arbetar ständigt med att utveckla Tjänsten, bland annat i fråga om bedömningskriterier, utformning och funktionalitet. SundaHus informerar Kunden vid större förändringar av Tjänsten. Vid var tid gällande bedömningskriterier samt utformning och funktionalitet för Tjänsten publiceras på SundaHus webbplats, http://www.sundahus.se.

  4.2 SundaHus har rätt att när som helst ändra eller vidareutveckla Tjänsten samt SundaHus tekniska och administrativa rutiner.

  4.3 SundaHus kan komma att ändra villkoren för att nyttja Tjänsten från tid till annan, och den senaste versionen av villkoren kommer alltid att läggas ut på SundaHus webbplats. Kunden ansvarar för att kontrollera SundaHus webbplats regelbundet.

  4.4 Om en ändring av villkoren i Avtalet betraktas som väsentlig kommer SundaHus att meddela kunden (genom att till exempel skicka ett meddelande till den e- postadress som är kopplad till Kundens Användarkonto). 

  4.5 Om Kunden inte godkänner ändring av villkoren för nyttjande av Tjänsten har Kunden rätt att senast en (1) månad från villkorsändringen säga upp Avtalet i enlighet med punkt 12.1 nedan, med tillämpning av en uppsägningstid om (1) månad. Om Kunden inte säger upp Avtalet enligt ovan ska Kunden anses ha godkänt de nya villkoren.

  5 KUNDENS ÅTAGANDE

  1. 5.1  Kunden ska utse en kontaktperson, som ska vara behörig att företräda Kunden i frågor avseende utnyttjande av Tjänsten. Kunden är skyldig att omedelbart informera SundaHus om ändringar beträffande Kundens kontaktuppgifter, firma, adress eller liknande.

  2. 5.2  Kunden får inte använda Tjänsten, eller information som Kunden erhåller genom nyttjandet därav, för att direkt eller indirekt tillhandahålla konkurrerande eller liknande tjänster till tredje part. Kundens åtagande enligt denna punkt inbegriper bl.a. att inte i kommersiellt syfte överlåta, sprida eller på annat sätt exploatera Produktinformation eller annat innehåll som Kunden får del av genom Tjänsten.

  3. 5.3  Kunden får inte använda Plattformen på sätt som (i) skadar eller kan skada Plattformen, eller (ii) kan försämra tillgången eller tillgängligheten till Plattformen.

  4. 5.4  Kunden har ingen rätt att (i) framställa kopior av Produktinformation eller annan information som finns tillgänglig via Plattformen i annan omfattning eller för annat syfte än vad som medges enligt punkt 3.4 ovan, eller (ii) bereda sig tillgång till Plattformens källkod eller annan mjukvarukod.

  5. 5.5  Kunden förbinder sig att behandla inloggningsuppgifter till Användarkonto strikt konfidentiellt och upprätthålla tillräckliga säkerhetsrutiner för att förhindra att obehöriga får tillgång till Tjänsten genom Kundens Användarkonto.

  6. 5.6  Kunden ska genast underrätta SundaHus om någon obehörig fått tillgång till inloggningsinformation eller på annat sätt bereds möjlighet att obehörigen nyttja Tjänsten, eller om någon av Kundens inloggningsuppgifter av något annat skäl bör spärras.

  7. 5.7  Kunden ansvarar för att Slutanvändares nyttjande av Tjänsten sker i enlighet med villkoren i Avtalet. Kunden åtar sig att löpande förebygga och förhindra obehörigt användande av Tjänsten, samt att vid sådant obehörigt brukande omedelbart vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att det obehöriga nyttjandet fortgår.

  8. 6 MOBILAPPLIKATION

   Slutanvändare har åtkomst till Plattformen genom de mobilapplikationer som SundaHus vid var tid tillhandahåller (”Mobilapplikationen”) Ytterligare villkor än de som följer av Avtalet kan vara tillämpliga på Slutanvändares nyttjande av Mobilapplikationen.

  7 AVGIFTER OCH BETALNING

  7.1 För tillhandahållandet av Tjänsten debiterar SundaHus Kunden de avgifter som framgår av SundaHus vid var tid gällande prisista.

  7.2 Alla priser anges exklusive mervärdeskatt.

  7.3 SundaHus fakturerar Kunden månadsvis i förskott såvida inte annat överenskommits i Avtalet. Betalning ska vara SundaHus tillhanda senast trettio (30) dagar efter fakturans utställningsdatum.

  7.4 Vid Kundens dröjsmål med betalning har SundaHus rätt till dröjsmålsränta och påminnelseavgift enligt lag. Vidare har SundaHus vid utebliven betalning rätt att stänga av Kundens tillgång till Tjänsten eller säga upp Avtalet i enlighet med punkt 12.3 nedan.

  8 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

  8.1 Samtliga Immateriella Rättigheter till Plattformen, samt Immateriella Rättigheter som uppstår genom SundaHus tillhandahållande av Tjänsten, är SundaHus exklusiva egendom. Samtliga Immateriella Rättigheter hänförliga till Produkterna är tredje parts exklusiva egendom.

  8.2 Ingenting i Avtalet innebär att några av SundaHus eller tredje parts Immateriella Rättigheter övergår till Kunden.

  8.3 Om Avtalet innefattar att SundaHus tillhandahåller Kunden viss programvara har Kunden endast rätt att nyttja sådan programvara under avtalstiden, endast tillsammans med Tjänsten samt i enlighet med villkoren i Avtalet.

  9 FORCE MAJEURE

  9.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i sådan befriande omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav, såsom men inte begränsat till extrema väderförhållanden (såsom, men inte begränsat till brand, torka, översvämning och extrem kyla) ras, krig, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på råvaror, allmän knapphet samt inskränkningar i tillförsel av drivkraft och arbetskonflikt vari inbegrips strejk, långvariga störningar i transporter, telekommunikation eller strömförsörjning. Motsvarande gäller om underleverantör eller ombud för SundaHus förhindras att utföra åtaganden för SundaHus räkning på grund av sådan befriande omständighet.

  9.2 Om Part önskar åberopa befriande omständighet ska denna Part omedelbart underrätta den andra Parten om när händelsen påbörjades samt när den upphör. Om Part underlåter lämna sådant meddelande äger Parten inte rätt att åberopa omständigheten som befrielsegrund.

  9.3 Tiden för fullgörande av relevant förpliktelse ska förlängas med den tid som den befriande omständigheten fortgick. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt Avtalet, får vardera Part häva Avtalet genom skriftligt meddelande till den andra Parten om Avtalets fullgörande förskjuts med mer än tre (3) månader.

  10 HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

  10.1 Personuppgifter som lämnas till SundaHus eller som registreras i samband med uppläggning av Användarkonto, administration av det föregående eller i övrigt tillhandahålls inom ramen för avtalsförhållandet, kommer att behandlas i datasystem av SundaHus.

  1. 10.2  Uppgifterna kommer att behandlas av SundaHus i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra Avtalet och för att utgöra underlag för SundaHus eller marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, riskhantering, statistik och för att utveckla och kommunicera om erbjudanden om nya produkter och tjänster. Därutöver kan personuppgifterna komma att behandlas för kredithantering och kreditbedömning.

  2. 10.3  SundaHus lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan berörd persons uttryckliga godkännande.

  3. 10.4  Genom att ingå Avtalet samtycker Kunden till SundaHus behandling av personuppgifter för ovan nämnda ändamål.

  4. 10.5  Kunden är skyldig att tillse att Slutanvändare erhåller information om SundaHus behandling av Slutanvändares personuppgifter enligt ovan samt, i förekommande fall, inhämta Slutanvändares samtycke till behandlingen.

  5. 10.6  Varje registrerad har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om denne som behandlas av SundaHus genom att skriftligen kontakta SundaHus. Registrerad har även rätt att begära rättelse av eventuellt felaktiga personuppgifter. Sådan begäran om rättelse kan göras via SundaHus kundtjänst på epostadress info@sundahus.se.

  11 ANSVAR

  1. 11.1  Tjänsten tillhandahålls baserat på Produktinformation som tillhandahålls av externa källor, såsom tillverkare och leverantörer av Produkterna, samt på bedömningskriterier som baseras på information från European Chemicals Agency och andra myndigheter. SundaHus har inte kontrollerat, och saknar möjlighet att kontrollera, om Produktinformationen och kriterier är korrekta och fullständiga. SundaHus tar därför inget ansvar för eventuella fel eller brister i Tjänsten eller Plattformen som är hänförliga till felaktig eller ofullständig Produktinformation eller till felaktiga eller ofullständiga bedömningskriterier. Denna ansvarsbegränsning gäller dock inte om SundaHus agerat grovt vårdslöst vid tillhandahållandet av Tjänsten.

  2. 11.2  Oberoende av vad som anges i punkt 11.1 ovan åtar sig SundaHus att verka för att korrigera felaktig eller bristfällig information som registrerats i Plattformen utan oskäligt dröjsmål efter att felet eller bristen kommit till SundaHus kännedom.

  3. 11.3  Plattformen kan innehålla länkar till externa webbplatser som tillhandahålls av tredje part. SundaHus har inte något ansvar för tillgängligheten av externa webbplatser eller innehållet i dessa. SundaHus garanterar inte heller att informationen på sådana externa webbplatser är korrekt.

  4. 11.4  Oberoende av vad som i övrigt anges i Avtalet ansvarar inte SundaHus för indirekt förlust eller indirekt skada såsom men utan begränsning till utebliven vinst, uteblivna intäkter, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga, förlust av goodwill, etc.

  11.5 SundaHus totala ansvar under Avtalet ska under inga omständigheter överstiga det lägre av (i) den sammanlagda avgift som Kunden betalat till SundaHus under föregående tolv (12) månader, och (ii) en (1) MSEK. 

  12 AVTALSTID 

  12.1 Om ingen giltighetstid anges i Avtalet gäller Avtalet tills vidare. Vardera Part har rätt att säga upp Avtalet med beaktande av en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader. Uppsägning av Avtalet ska ske skriftligen. 

  12.2 Avgifter som Kunden erlagt i förskott återbetalas inte vid uppsägning av Avtalet från Kundens sida. 

  12.3 SundaHus har rätt att avbryta utförandet av Tjänsten och säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden: 

  1. (i)  är i dröjsmål med betalning till SundaHus,

  2. (ii)  i väsentligt hänseende brister i fullgörelse av sina skyldigheter enligt Avtalet eller tillämplig lag och inte inom skälig tid efter påpekande vidtar rättelse, eller

  3. (iii)  inställer sina betalningar, påbörjar förhandlingar om uppgörelse med sina borgenärer, blir föremål för ansökan om konkurs, ger in ansökan om företagsrekonstruktion eller ackord eller dylikt, upphör med sin verksamhet, träder i likvidation eller en förvaltare utses beträffande alla eller delar av Kundens tillgångar.

  12.4 Bestämmelser i Avtalet som till sin natur eller vad som särskilt angetts är avsedda att fortsätta äga tillämpning efter Avtalets upphörande ska så göra, inklusive men inte begränsat till punkterna 8, 11 och 14 i dessa allmänna villkor. 

  13 ÖVERLÅTELSE 

  Kunden har inte rätt att utan SundaHus skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje part. SundaHus har rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje part.

  14 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING 

  14.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. 

  14.2 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol med Linköpings tingsrätt som första instans. 

   

  Har du frågor?

  kontakta oss

  Växel

  013-21 40 90

  E-mail

  support@sundahus.se

  Supportsida