• SundaHus Bedömning

  I SundaHus Miljödata kan du söka bland tusentals bedömda produkter. Bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D. Våra erfarna kemister dokumenterar innehållet i produkterna samt bedömer dem utifrån SundaHus bedömningskriterier baserat på leverantörernas dokumentation. 

  SundaHus bedömningskriterier är baserade på reglerna i Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 om klassificering och märkning, Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008, och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.

  Bedömingskriterier

  Det här betyder bokstäverna

  A

  A är produkter som

  • ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.)
  • inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet
  • inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen
  • ger minimalt bidrag till smogbildning
  • inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden)
  • ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen
  • har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper)
  • inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk
  • inte har för låg transparens kring innehållet i produkten

  B

  B är produkter som inte kvalificerar sig för A men som inte heller matchar kriterierna för C+ respektive C-.

   

  C+

  C+ är produkter som för vilka arbetare, närliggande samhällen och miljö riskerar att utsättas för särskilt farliga ämnen vid tillverkningen av polymerer.

  C-

  C- är produkter som

  • riskerar att leda till exponeringen för ämnen med PRIO-egenskaper (t ex cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande, allergiframkallande)
  • riskerar att leda till exponeringen för ämnen med andra giftiga egenskaper
  • riskerar att påverka inomhusmiljön negativt genom höga emissioner av flyktiga organiska ämnen

  D

  D är produkter som har för bristfällig dokumentation för en bedömning.

  Växel

  013-21 40 90

  E-mail

  support@sundahus.se

  Supportsida