• 6 faktorer som skapar cirkularitet i byggbranschen

  Byggsektorn är en av de mest resurskrävande sektorerna och genererar stora mängder avfall. I Europa står bygg- och rivningsavfallet för cirka 30 procent av allt avfall som genereras och endast 40 procent återvinns eller återanvänds.

  För att minska denna miljöbelastning måste vi snabbt öka återanvändning och återanvändning av material och produkter. Men hur gör vi det? Här listar vi sex faktorer som bidrar till ökad cirkularitet i bygg- och fastighetsbranschen.

  För att bryta det linjära system som idag styr branschen behöver vi övergå till ett cirkulärt tillvägagångssätt där vi minimerar avfallet och ökar materialåtervinningen. Genom att anta principer för cirkulär ekonomi och främja återanvändning kan byggsektorn bli mer hållbar och minska sitt ekologiska fotavtryck.

  Här listar vi 6 faktorer som bidrar till cirkularitet inom bygg- och fastighetsbranschen:

  • Se till byggnadsdelarnas livscykler utifrån funktion, livslängd och återvinningsgrad

  Det säger sig självt att produkter som inte innehåller några giftiga ämnen och som inte orsakar någon betydande belastning för miljön är av högsta prioritering vid val av byggmaterial i en cirkulär byggbransch. Men när vi även väljer byggmaterial med lång livslängd säkrar vi dessutom att produkterna varken försämras, kräver underhållning eller på sikt kommer att behöva bytas ut. Hållbara materialval förbrukar heller inte lika mycket energi och blir mer lönsamma för byggnaden i fråga.

  • Prioritera modulära och flexibla materialval

  Det är av stor vikt att prioritera materialval som är modulära och flexibla, då de blir lätta att plocka isär för att återanvända inom samma- eller annan funktion. Ett tydligt exempel finner vi i det Europeiska forskningsprojektet BAMB, (Building As Material Banks), där flera lösningar introducerats för att främja cirkulärt byggande, exempelvis flexibel byggnadsdesign och nya montagemetoder som ska underlätta vid demontering.

  • Öka nyttjandegraden på fastigheter genom flerfunktionella byggnader

  Att arbeta i affärsmodeller som främjar stadsutveckling och förvaltning är ytterligare en av faktorerna som bidrar till en mer cirkulär byggbransch. I dagsläget används traditionella kontorslokaler ungefär 10 procent av tiden (och kanske ännu mindre nu efter pandemins normalisering av arbete hemifrån). Genom att dela ytor, där en kontorslokal till exempel blir något annat under kvällstid, skulle fler fastigheter kunna nå en ökad nyttjandegrad, vilket även skulle kunna minska hyror för enskilda hyresgäster. Att planera en fastighets funktioner utifrån synergieffekter och möjligheter till att dela ytan skulle dessutom öka fastighetens värde.

  • Omvandla rivningskostnader till materialvinst

  Studier visar på att rivningskostnader inte längre behöver vara en onödig utgift, utan istället kan bli en materialvinst. Detta genom att konstruera byggnader för demontering och införa utökad materialinformation. En svensk undersökning visar på att nästan 75 procent av en byggnad skulle kunna demonteras om det fanns en marknad.

  • Öka graden av digitalisering

  Många Europeiska forskningsprojekt visar att en ökad digitaliseringsgrad spelar en viktig roll i att öka cirkulariteten i byggbranschen då det underlättar för informationsspridning mellan olika aktörer och effektiviserar arbetet.

  • Ställ krav på flexibilitet vid nybygge

  Att ställa krav på framtidens återbruk vid nybyggnation där kvalitet och funktionell flexibilitet för nya behov och funktioner främjas väger inte bara tungt för cirkularitet, utan ökar även fastighetens värde.

  Cirkularitet är ett komplext begrepp. Att uppnå cirkulära förbättringar inom bygg- och fastighetsbranschen handlar till stor del om att göra den mer ekonomiskt hållbar. Hur arbetar ni för cirkularitet och hållbarhet på din arbetsplats? Hos oss på iBinder kan du både hantera all information om projektet digitalt och även beräkna och redovisa dina projekts klimatpåverkan med några knapptryck i vår klimatmodul: https://ibinder.com/sv/vart-erbjudande/klimatdeklaration/

  Vår plattform utvecklas och förbättras ständigt! Läs mer om våra senaste uppdateringar

  Produktuppdateringar

  Vill du se hur plattformen fungerar?

  Så fungerar iBinder

  Support

  019-27 00 00

  E-mail

  support@ibinder.se

  Hjälpcenter

  Boka en demo